Exelderm

varningar

Ingen information tillhandahålls.

försiktighetsåtgärder

allmänt

EXELDERM (sulkonazolnitrat) lösning, 1,0% är endast avsedd för extern användning. Undvik kontakt med ögonen. Om irritation uppstår ska lösningen avbrytas och lämplig behandling sättas in.

karcinogenes, mutagenes, nedsatt fertilitet

långtidsstudier på djur för att fastställa karcinogenicitet har inte utförts. In vitro-studier har inte visat någon mutagen aktivitet.

graviditet

graviditet kategori C

Sulkonazolnitrat har visats vara embryotoxiskt hos råttor när det ges i doser 125 gånger den humana dosen (i mg/kg). Läkemedlet vid denna dos som ges oralt till råttor resulterade också i långvarig dräktighet och dystocia. Flera kvinnor dog under perinatalperioden, troligen på grund av arbetskomplikationer. Sulkonazolnitrat var inte teratogent hos råttor eller kaniner vid orala doser på 50 mg/kg/dag.

det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Sulkonazolnitrat bör endast användas under graviditet om den potentiella nyttan motiverar den potentiella risken för fostret.

ammande mödrar

det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i bröstmjölk, bör försiktighet iakttas när sulkonazolnitrat administreras till en ammande kvinna.

pediatrisk användning

säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts.

Geriatrisk Användning

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.